Obchodné podmienky

Požičovňa lodí Boat4u organizujúca splav Hrona (ďalej len požičovňa) je zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Trnave, číslo živnostenského registra: 207-16065, sídlo vo Zvončíne č. 205, okr. Trnava.

IČO: 40 083 781
DIČ: 1045615824

Vzájomný vzťah medzi požičovňou a nájomcom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami. Požičovňa prenajíma športové lode a príslušenstvo k vodnej turistike. Požičovňa nezodpovedá za škody na majetku a zdravie nájomcu spôsobené používaním ňou prenajatej športovej výstroje. Nájomca si je vedomý všetkých rizík spojených s vodnou turistikou a zodpovednosť za vzniknuté problémy preberá na seba podpisom nájomnej zmluvy. Požičovňa neprenajíma lode a príslušenstvo osobám mladším ako 18 rokov bez vedomia ich rodičov alebo zákonného zástupcu.

Objednávka

Objednávky prijímame emailom alebo telefonicky. Objednávka je platná až po uhradení zálohovej platby. Zálohovú platbu požadujeme vopred. Po uhradení objednávky obdržíte od požičovne písomnú zmluvu o prenájme hnuteľného majetku a doklad o zaplatení osobne alebo poštou (podľa situácie). Zmluva ,okrem iného, bude obsahovať dohodu o mieste odovzdania a prevzatia športového materiálu.

Platba

Pre uzavretie zmluvného vzťahu medzi požičovňou lodí boat4u a nájomcom požadujeme zálohovú platbu. Platbu môžete vykonať viacerými spôsobmi:

  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou
  • v hotovosti

Doplatok ceny uhradí nájomca v hotovosti najneskôr v deň začiatku prenájmu (ak nie je dohodnuté inak).

Stornovanie objednávky

Sú prípady, keď sa dlho plánovaný splav z tých či oných dôvodov musí zrušiť. Oznámte nám to, prosím, v dostatočnom predstihu, aby sme sa vyhli zbytočným nedorozumeniam.

Za stornovanie objednávky si účtujeme storno poplatky:

  • 30 a viac dní pred termínom zahájenia splavu 3 % z celkovej ceny (manipulačný poplatok)
  • 15 – 30 dní pred termínom zahájenia splavu 30 % z celkovej ceny
  • 5 – 15 dní pred termínom zahájenia splavu 50 % z celkovej ceny
  • 0 – 5 dni pred termínom zahájenia splavu 100 % z celkovej ceny

Nájomca nemá nárok na vrátenie peňazí v prípade, že sa rozhodne ukončiť prenájom pred zmluvne dohodnutým termínom ukončenia (napr. o deň skôr).

Prevzatie a odovzdanie materiálu

Materiál sa preberá a odovzdáva na našej vodáckej základni v Nemeckej, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, že ste si objednali aj dopravu, tak na dohodnutom mieste. Pri preberaní a odovzdávaní podpíše nájomca s požičovňou lodí Boat4u preberací list, čím prevezme dočasnú hmotnú zodpovednosť za zverený materiál. Pri oneskorenom vrátení požičaných vecí účtuje prenajímateľ nájomcovi od ďalšieho dňa požičovné za nevrátené vybavenie s príplatkom 200%.

Zodpovednosť za vybavenie a náhrada škody

Nájomca je zodpovedný za zverené vybavenie, teda preberá zodpovednosť aj za prípadné škody spôsobené ďalšími osobami, ktoré vybavenie užívajú počas doby nájmu. Nájomca je povinný zabezpečiť prenajaté vybavenie pred krádežou. V prípade krádeže vybavenia je nájomca povinný neodkladne ohlásiť udalosť Polícii SR a predložiť prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže. Nájomca je povinný používať zverené vybavenie len k účelu, na ktoré je určené, a to obvyklým spôsobom. Vybavenie je podľa zmluvy určené na vodnú turistiku a je nutné ho chrániť najmä pred poškodením teplom (napr. otvorený oheň). Nafukovacie člny je nutné chrániť pred prehriatím a následným prasknutím vplyvom slnečného žiarenia včasným odpustením vzduchu z plavidla.

Penále za poškodenie alebo stratu materiálu

Za stratu, poškodenie alebo odcudzenie zapožičaného materiálu si účtujeme penále podľa aktuálneho cenníka na www.mana-shop.sk. Nájomca sa zaväzuje uhradiť škody okamžite na mieste, najneskoršie však do 7 dní. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí prenajímateľ.

Boat4u team

baner onjednavka

Ponuka práceMapa stránky | Preklady DEEN