Obchodné podmienky

Požičovňa lodí Boat4u organizujúca splav Hrona (ďalej len požičovňa) je zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Trnave, číslo živnostenského registra: 207-16065, sídlo vo Zvončíne č. 205, okr. Trnava.

IČO: 40 083 781
DIČ: 1045615824

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 033/5512 689 
033/5512 690 
fax č.: 033/5512 656 
e-mail: tt@soi.sk

Vzájomný vzťah medzi požičovňou (prenajímateľom) a nájomcom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami. Požičovňa prenajíma športové lode a príslušenstvo k vodnej turistike. Požičovňa nezodpovedá za škody na majetku a zdravie nájomcu spôsobené používaním ňou prenajatej športovej výstroje. Nájomca si je vedomý všetkých rizík spojených s vodnou turistikou a zodpovednosť za vzniknuté problémy preberá na seba podpisom nájomnej zmluvy. Požičovňa neprenajíma lode a príslušenstvo osobám mladším ako 18 rokov bez vedomia ich rodičov alebo zákonného zástupcu.
Nájomcom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala rezerváciu prostredníctvom webovej stránky www.splav-hrona.sk, dostala od Prenajímateľa emailové oznámenie o potvrdení rezervácie a uhradila zálohu, alebo celkovú sumu za prenájom športových lodí a príslušenstva. Nájomcom je taktiež každá osoba, ktorá zadala rezerváciu telefonicky, alebo zaslala email a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky Prenajímateľa, akceptovala Všeobecné obchodné podmienky, zaslala údaje potrebné k rezervácii a uhradila zálohu, alebo celkovú sumu za prenájom lode a športového vybavenia.
Nájomná zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu o nájme možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Pri objednávaní služieb na webovej stránke je nájomca povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené nájomcom v online objednávacom formulári pri objednávaní služieb sú prenajímateľom považované za správne.

Objednávka

Objednávky prijímame pomocou online formuláru, ktorý sa nachádza priamo na web stránke požičovne, emailom alebo telefonicky. Objednávka je platná až po uhradení zálohovej platby. Zálohovú platbu požadujeme vopred, predovšetkým cez víkendy a sviatky. Po uhradení objednávky obdržíte od požičovne záväzné potvrdenie o prenájme lodí a športového vybavenia. 
Pred zaslaním online formuláru prenajímateľovi je nájomcovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do formuláru nájomca vložil, a to i s ohľadom na možnosť nájomcu zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do formuláru. Údaje uvedené vo formulári sú prenajímateľom považované za správne. Nájomca súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní nájomnej zmluvy. Náklady vzniknuté nájomcovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy o nájme (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí nájomca sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Cena
Ceny sú platné podľa aktuálneho platného cenníka Splav Hrona pre danú sezónu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Platba
Pre uzavretie zmluvného vzťahu medzi požičovňou lodí boat4u a nájomcom požadujeme zálohovú platbu vopred (spravidla 50% z celkovej sumy nájmu). Platbu môžete vykonať viacerými spôsobmi:

  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou
  • v hotovosti

Doplatok ceny uhradí nájomca v hotovosti najneskôr v deň začiatku prenájmu (ak nie je dohodnuté inak).

Stornovanie objednávky
Sú prípady, keď sa dlho plánovaný splav z tých či oných dôvodov musí zrušiť. Oznámte nám to, prosím, v dostatočnom predstihu, aby sme sa vyhli zbytočným nedorozumeniam.

Za stornovanie objednávky si účtujeme storno poplatky:

  • 30 a viac dní pred termínom zahájenia splavu 3 % z celkovej ceny (manipulačný poplatok)
  • 15 – 30 dní pred termínom zahájenia splavu 30 % z celkovej ceny
  • 5 – 15 dní pred termínom zahájenia splavu 50 % z celkovej ceny
  • 0 – 5 dni pred termínom zahájenia splavu 100 % z celkovej ceny

Nájomca nemá nárok na vrátenie peňazí v prípade, že sa rozhodne ukončiť prenájom pred zmluvne dohodnutým termínom ukončenia (napr. o deň skôr).

Prevzatie a odovzdanie materiálu
Povinnosťou prenajímateľa je odovzdať nájomcovi športové lode k vodnej turistike na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky a vykonávať u prenajatého športového príslušenstva potrebné opravy a servisné prehliadky. Materiál sa preberá a odovzdáva na našej vodáckej základni v Nemeckej, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, že ste si objednali aj dopravu, tak na dohodnutom mieste. Pri preberaní a odovzdávaní podpíše nájomca s požičovňou lodí Boat4u preberací list, čím prevezme dočasnú hmotnú zodpovednosť za zverený materiál. Pri oneskorenom vrátení požičaných vecí účtuje prenajímateľ nájomcovi od ďalšieho dňa požičovné za nevrátené vybavenie s príplatkom 200%.

Zodpovednosť za vybavenie a náhrada škody
Nájomca je zodpovedný za zverené vybavenie, teda preberá zodpovednosť aj za prípadné škody spôsobené ďalšími osobami, ktoré vybavenie užívajú počas doby nájmu a dodržiavať inštrukcie výrobcu lode o prevádzke. Nájomca je povinný zabezpečiť prenajaté vybavenie pred krádežou. V prípade krádeže vybavenia je nájomca povinný neodkladne ohlásiť udalosť Polícii SR a predložiť prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže. Nájomca je povinný používať zverené vybavenie len k účelu, na ktoré je určené, a to obvyklým spôsobom. Vybavenie je podľa zmluvy určené na vodnú turistiku a je nutné ho chrániť najmä pred poškodením teplom (napr. otvorený oheň). Nafukovacie člny je nutné chrániť pred prehriatím a následným prasknutím vplyvom slnečného žiarenia včasným odpustením vzduchu z plavidla.

Penále za poškodenie alebo stratu materiálu
Za stratu, poškodenie alebo odcudzenie zapožičaného materiálu si účtujeme penále podľa aktuálneho cenníka na www.mana-shop.sk. Nájomca sa zaväzuje uhradiť škody okamžite na mieste, najneskoršie však do 7 dní. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí prenajímateľ.

Skončenie nájmu
Zmluva o nájme športových lodí a príslušenstva na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu.

Ukladanie COOKIES
Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
Nájomca súhlasí so zasielaním informácií súvisiacimi so službami alebo podnikom prenajímateľa na elektronickú adresu nájomcu. Svoju informačnú povinnosť voči nájomcovi v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacim so spracovaním osobných údajov nájomcu pre účely zasielania obchodného obsahu plní prenajímateľ prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
Nájomca súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky prenajímateľa z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač nájomcu, môže nájomca súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Ochrana osobných údajov
Nájomca dáva prevádzkovateľovi uzatvorením nájomnej zmluvy súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, za účelom jeho riadnej identifikácie ako zmluvnej strany nájomnej zmluvy a na účely zabezpečenia riadneho plnenia povinností zmluvných strán z nájomnej zmluvy, ako aj za účelom ďalšieho poskytovania služieb prevádzkovateľom nájomcovi. Nájomca tento súhlas udeľuje na dobu neurčitú, minimálne na dobu trvania zmluvného vzťahu a najdlhšie do odvolania tohto súhlasu. Po skončení zmluvného vzťahu môže nájomca kedykoľvek preukázateľným spôsobom odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a nebude ich obchádzať. Prevádzkovateľ bude odovzdané osobné údaje využívať za účelom poskytovania služieb nájomcovi. 
Nájomca pri vyplnení rezervačného formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený s nariadením (EÚ) 2016/679 (“GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si služby prostredníctvom webovej stránky www.splav-hrona.sk alebo iným vhodným spôsobom alebo pri požiadaní o vydanie karty zákazníka.

Svoju informačnú povinnosť voči nájomcovi v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov nájomcu pre účely plnenie zmluvy o nájme, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností prenajímateľa plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

Záverečné ustanovenia
Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme lodí a športového príslušenstva uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

totok v PDF

Boat4u team

baner onjednavka

Ponuka práceMapa stránky | Preklady DEEN